Kirill Strunnikov shot by @camyrya

The Model: @go.before

The photographer: @camyrya