Garçon Model: Nicholas shot by Karim Konrad

Garçon Model, Nicholas (@nico.balbu) shot by the great Karim Konrad