SHOOP Clothing – SS18 Editorial by Raihei Okada

Photo: Raihei Okada Styling: Sullen Tokyo Styling Assistant: Daichi Hatsuzawa Models: Fukutaro Koyama & Daichi Hatsuzawa Location: Shinkiba, Tokyo