SHOOP Clothing – SS18 Editorial by Raihei Okada

Bildschirmfoto 2018-02-22 um 22.33.03

Photo: Raihei Okada
Styling: Sullen Tokyo
Styling Assistant: Daichi Hatsuzawa
Models: Fukutaro Koyama & Daichi Hatsuzawa
Location: Shinkiba, Tokyo